Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών  (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αργιθέας που εδρεύει στο Ανθηρό ΣΟΧ1/2020 (αναριθμηθείσα από ΣΟΧ 2/2019)

Την πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή, ενός ( 1 ) Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, απόφοιτου Α.Ε.Ι. Σχολής Πολιτικών Μηχανικών με επαρκείς γνώσεις στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Αργιθέας που σχετίζονται με τα τεχνικά έργα και τις συναφείς μελέτες αυτών.

Την πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή, ενός (1) Ειδικού Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, απόφοιτου Α.Ε.Ι. Σχολής Οικονομικών Επιστημών με επαρκείς γνώσεις στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου Αργιθέας και σχετίζονται με την αποτελεσματική οργάνωση της οικονομικής και ταμιακής του υπηρεσίας, της συνετής και διαφανούς οικονομικής διαχείρισης, τη δημόσια λογιστική,  την κατάρτιση και διαχείριση ισολογισμών δήμων.

Ο Δήμος Αργιθέας  διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον  συμφέρουσα   οικονομική   προσφορά   βάσει   τιμής   για   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ», για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020.  

Ο Δήμος Αργιθέας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ασφάλιση των υπηρεσιακών του οχημάτων και μηχανημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς την οικονομική τους προσφορά μέχρι τις 12/09/2019 στον Δήμο Αργιθέας, Ανθηρό, Τ.Κ. 43060, τηλ. 2445350403 Αντιδήμαρχος υπεύθυνος τμ. προμηθειών  Πούλιος Χαράλαμπος (κιν. 6977970514).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ» , εκτιμώμενης αξίας 362.903,23€ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΧΕΛΩΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 330.645,16€ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ I ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

Την 16/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας , ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών τεχνικών έργων η οποία ορίστηκε με την αρ. 30/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας και αποτελείται από τους:

Την 14/05/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 λστα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας , ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών τεχνικών έργων η οποία ορίστηκε με την αρ. 31/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας και αποτελείται από τους: