ΣΧΟΟΑΠ

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αφορά στο υπό εκπόνηση Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δημοτικής Ενότητας Αχελώου, Δήμου Αργιθέας, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Εκπονείται σύμφωνα με το από 07-08-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης που υπογράφηκε μεταξύ της σύμπραξης των αναδόχων της μελέτης «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» – ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ – «ΧΟΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου. Το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. εκπονείται στα γεωγραφικά όρια του πρώην Δήμου Αχελώου, σύμφωνα με το σχέδιο Καποδίστριας (Ν. 2539/1997, ΦΕΚ 244Α΄/1997) και νυν Δημοτικής Ενότητας Αχελώου, σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010).

ΣΧΟΟΑΠ

 

Ολοκληρώθηκε το Β2΄ Στάδιο της μελέτης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Αχελώου Δήμου Αργιθέας που συντάχθηκε σύμφωνα με τη σχετική εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας (αρ. πρωτ. 201418/6121/3- 11-2015 έγγραφό), η οποία συμφωνεί με τις προτάσεις του αναδόχου σχήματος για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των φορέων (που γνωμοδότησαν) και περιλαμβάνει επιπλέον παρατηρήσεις.

ΣΧΟΟΑΠ

Ολοκληρώθηκε το Β2΄ Στάδιο της μελέτης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας Δήμου Αργιθέας που συντάχθηκε σύμφωνα με τη σχετική εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας (αρ. πρωτ. 201418/6121/3- 11-2015 έγγραφό), η οποία συμφωνεί με τις προτάσεις του αναδόχου σχήματος για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των φορέων (που γνωμοδότησαν) και περιλαμβάνει επιπλέον παρατηρήσεις.

ΣΧΟΟΑΠ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Ο Δήμος Αργιθέας έχει παραλάβει το φάκελο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας.