Στην προμήθεια ενός μηχανήματος έργου (JCB) και ενός φορτηγού προχωρά ο δήμος Αργιθέας στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτης αποφάσισε την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, της παρακάτω Πράξης:

«Προμήθεια μηχανήματος έργου και οχήματος του Δ. Αργιθέας» συνολικού προϋπολογισμού 194.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αργιθέας Ν. Καρδίτσας.

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010: 180.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ: 14.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ: 194.000,00 €

Ο δικαιούχος Δήμος για τη χρηματοδότηση της παραπάνω Πράξης θα απορροφήσει πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου.

Ο δικαιούχος Δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης Ι, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμος Αργιθέας αποφάσισε να προμηθευτεί ένα μηχάνημα έργου (JCB) και ένα φορτηγό αυτοκίνητο

Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

 

Ολόκληρο το έγγραφο της απόφασης του Υπουργού

 

 

1 2 34 5 6 7 8 9 10