Κρούσµατα γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη – Μέτρα βιοασφάλειας

Το Τµήµα Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενηµερώνει τους πτηνοτρόφους και τους κατόχους οικόσιτων πουλερικών, ότι το τελευταίο δεκαήµερο επιβεβαιώνονται συνεχώς κρούσµατα της γρίπης των πτηνών σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης (Γερµανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, ∆ανία, Ελβετία, Κροατία).

Τα κρούσµατα αφορούν τον υψηλής παθογονικότητας υπότυπο Η5Ν8 και εµφανίζεται τόσο σε εκτρεφόµενα πουλερικά όσο και σε άγρια πτηνά.

∆εδοµένου   ότι   αυτή   την   περίοδο   στη   χώρα   µας   υπάρχουν   αυξηµένες µετακινήσεις µεταναστευτικών πτηνών εφιστούµε την προσοχή των κατόχων πουλερικών, για την πιστή εφαρµογή των παρακάτω µέτρων βιοασφάλειας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 258971/2008 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1785 τ. Β΄):

1.  Απαγορεύεται η διατήρηση οικοσίτων πουλερικών:

α) σε µη περιφραγµένους χώρους σε όλη την επικράτεια της χώρας,

β) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.) εκτροφών σε περιοχές του Νοµού που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 2 χιλιοµέτρων από υγροβιότοπους, ποταµούς, λίµνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές. Στην περίπτωση αυτή τα οικόσιτα πουλερικά πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγµατα των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύµµατα που θα αποκλείουν την επαφή τους µε άγρια πτηνά.

  1. Τα οικόσιτα πουλερικά που βρίσκονται στις υπόλοιπες περιοχές του Νοµού συνιστάται να διατηρούνται σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγµατα των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύµµατα που θα αποκλείουν την επαφή των οικόσιτων πουλερικών µε άγρια πτηνά
  2. Οι τυχόν εκτρεφόµενες πάπιες και χήνες των οικοσίτων εκτροφών πρέπει να διατηρούνται

ξεχωριστά από άλλα είδη πουλερικών.

4.  Απαγορεύεται η πώληση πουλερικών και άλλων πτηνών σε υπαίθριες λαϊκές αγορές.

  1. Σε περιπτώσεις αυξηµένης νοσηρότητας ή θνησιµότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενηµερώνουν αµέσως τις κτηνιατρικές αρχές και να προσκοµίζουν σε αυτές τυχόν πρόσφατα θανόντα πτηνά για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο Τµήµα Κτηνιατρικής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας στα τηλέφωνα 24413-55237 – 55240 - 55242 και στα Κτηνιατρικά Γραφεία:

Καρδίτσας τηλ. 24410-23980

Παλαµά τηλ. 24440-22302

Σοφάδων τηλ. 24430-22298

και Μουζακίου τηλ. 24450-41267

 

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή PDF