Έγκριση εργασιών για την Αποκατάσταση ζημιών των γεφυριών Τέμπλας και Αυλακίου που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015

Εγκρίθηκε από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Τμήμα Προστασίας Νεώτερων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών,

η μελέτη της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για την αποκατάσταση της γέφυρας Αυλακίου - Καταφυλλίου, η οποία προβλέπει:

 1. Ανακατασκευή του καταστρώματος σε όλο το μήκος αυτού σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση και σχέδια.
 2. Ανακατασκευή του πλευρικού τοιχίου του στηθαίου και της λίθινης κουπαστήςαυτού.
 3. Αποκατάσταση φθαρμένων αρμολογημάτων σε βάθος σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της των επιφανειών της γέφυρας.
 4. Ενέματα βαρύτητας στο κατάστρωμα και καθολικά ενέματα πλην των θολιτών της γέφυρας.
 5. Απομάκρυνση των φερτών υλών που φράσουν τις διόδους για το νερό της γέφυρας.

Τα ανωτέρω περιγράφονται λεπτομερέστερα στην τεχνική έκθεση και στα σχέδια που επισυνάπτονται.

 Γ. Γενικοί όροι

 1. Καθ' όλη τη διάρκεια και για όλα τα στάδια των εργασιών θα τηρείται από τον ανάδοχο καθώς και από τους επιβλέποντες μηχανικούς της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας φωτογραφικό αρχείο για κάθε γέφυρα. Μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου θα υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή φωτογραφική τεκμηρίωση
 2. Δεν θα χρησιμοποιηθεί μαύρο τσιμέντο σε καμία εργασία
 3. Όλες οι εργασίες που περιγράφονται θα πραγματοποιηθούν με βάση τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές-ΕΤΕΠ (ΦΕΚ Β' 2221/2012)
 4. Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα προγενέστερη εμπειρία για πραγματοποίηση αντίστοιχων εργασιών σε μνημεία
 5. Για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν κατά τις εργασίες, οι επιβλέποντες μηχανικοί οφείλουν να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας
 6. Η τοποθέτηση ικριωμάτων θα πρέπει να μην παρεμποδίζει τη ροή του ποταμού

 

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης