Σκίζοντας τη "γατα" της γραφειοκρατίας και βάζοντας χέρι στα "ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ"

Όπως και νάχει ολοκληρώσαμε την πρώτη "ηλεκτρονική" δημοπρασία στο δήμο Αργιθέας με το καθεστώς του ν. 4412/2016 δίχως τεχνική υπηρεσία, υπογράφοντας την πρώτη σύμβαση (19ο βήμα).
Ευχαριστίες στους κοπιώντες και ιδιαίτερα στους υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Καρδίτσας...  
 
Παραθέτουμε τα ντοκουμέντα της δημοπρασίας
 
1.   Το πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής

 
 
2.    Η υπογραφή της σύμβασης