Πρόσληψη 8 ατόμων για πυροπροστασία διάρκειας τριών μηνών από το Δήμο Αργιθέας

Ο Δήμος Αργιθέας ύστερα από την υπ' αριθ. 44/2018 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Οκτώ (08) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του κατά την περίοδο της πυροπροστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

1 ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων έργου

2 ΔΕ29 Οδηγών

5 ΥΕ Εργατών

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Αίτηση υποψηφίου
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης για την κατηγορία ΔΕ 28 (για την κατηγορία ΔΕ29 Οδηγών απαιτείται Επαγγελματική άδεια και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
  4. Άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων έργων (για την κατηγορία ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων)
  5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου Σπουδών( για την κατηγορία που απαιτείται).
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  7. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας
  8. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07
  9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αργιθέας (Δ/νση: Ανθηρό, τηλ: 2445350400- 404) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ολόκληρη η προκύρηξη του Δήμου Αργιθέας σε μορφή PDF