ΣΧΟΟΑΠ

 

Ολοκληρώθηκε το Β2΄ Στάδιο της μελέτης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Αχελώου Δήμου Αργιθέας που συντάχθηκε σύμφωνα με τη σχετική εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας (αρ. πρωτ. 201418/6121/3- 11-2015 έγγραφό), η οποία συμφωνεί με τις προτάσεις του αναδόχου σχήματος για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των φορέων (που γνωμοδότησαν) και περιλαμβάνει επιπλέον παρατηρήσεις.

ΣΧΟΟΑΠ

Ολοκληρώθηκε το Β2΄ Στάδιο της μελέτης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας Δήμου Αργιθέας που συντάχθηκε σύμφωνα με τη σχετική εντολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας (αρ. πρωτ. 201418/6121/3- 11-2015 έγγραφό), η οποία συμφωνεί με τις προτάσεις του αναδόχου σχήματος για την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των φορέων (που γνωμοδότησαν) και περιλαμβάνει επιπλέον παρατηρήσεις.

ΣΧΟΟΑΠ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Ο Δήμος Αργιθέας έχει παραλάβει το φάκελο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας.